โจทย์คณิตศาสตร์ ธุรกิจและการเกษตร
 
ก. วันทะมาศ

ข้อที่ 1: สวนมะนาวแห่งหนึ่งมีต้นมะนาวแม่พันธุ์ 100 ต้น ชายคนหนึ่งต้องการตอนกิ่งมะนาวโดยเลือกกิ่งมะนาวที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธุ์ไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร ให้ได้ต้นละ 100 กิ่ง ตอนเพียงคนเดียวใช้เวลาในการตอนกิ่งได้วันละ 100 กิ่งและให้ระยะเวลา 30 วันในการให้กิ่งตอนออกรากจนรากแข็งแรงและสามารถตัดกิ่งตอนออกจากต้นแม่พันธุ์ได้ทันที(ไม่นับวันที่ทำการตอนกิ่ง) จากนั้นจะนำกิ่งตอนที่ได้มาแช่น้ำพักทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน แล้วนำกิ่งตอนแกะพลาสติกที่หุ้มตุ้มตอนออกแล้วนำมาชำในถุงเพาะชำสีดำที่ผสมดิน แกลบ และปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1 ทิ้งไว้ในเรือนเพาะชำที่มีแสดงผ่านได้บ้างเป็นเวลา 10 วัน แล้วขายต้นพันธุ์มะนาวต้นละ 100 บาท อยากทราบถ้าสมมติว่าชายคนนี้สามารถขยายพันธุ์มะนาวได้ด้วยอัตราการรอดของต้นพันธุ์ 100% จงหาว่าชายคนนี้สามารถหารายได้จากการขยายพันธุ์มะนาวเฉลี่ยวันละเท่าไร?

ข้อที่ 2: มีต้นพันธุ์มะนาวถูกเพาะชำไว้ในเรือนเพาะชำจำนวน 10,000 ต้น จะถูกทยอยนำออกมาขายทุกๆ 42 วัน วันละ 100 ต้น ต้นละ 100 บาท สมมติว่ามีคนซื้อต้นพันธุ์มะนาวทั้งหมดจะต้องใช้เวลากี่วันจึงจะขายต้นพันธุ์มะนาวนี้ได้ทั้งหมด?

ข้อที่ 3: มีต้นมะนาวแม่พันธุ์ 100 ต้น ต้องการตอนกิ่งมะนาวให้ได้ต้นละ 100 กิ่ง และแต่ละกิ่งจะถูกนำมาเพาะชำใส่ถุงขายเป็นต้นมะนาว ต้นละ 100 บาท ถ้าขายได้ทั้งหมดจะขายได้เงินเท่าไหร่?

ข้อที่ 4: ในการตอนกิ่งมะนาวจากต้นแม่พันธุ์มะนาว 1ต้น ต้นละ 100 กิ่ง ใช้เวลาตอน 1 วัน และมีระยะเวลา 30 วันในการให้กิ่งตอนออกรากจนแข็งแรงแล้วนำมาแช่น้ำก่อนชำใส่ถุงชำอีก 1 วัน จากนั้นชำใส่ถุงแล้วเลี้ยงไว้ในเรือนเพาะชำ 10 วันแล้วจึงจะสามารถนำออกมาขายได้ ต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเริ่มตั้งแต่วันที่ตอนกิ่งมะนาว จึงจะสามารถนำต้นพันธุ์มะนาวออกมาขายได้?

ข้อที่ 5: จากโจทย์ปัญหาข้อที่ 4. ถ้าต้นแม่พันธุ์มีทั้งหมด 100 ต้น ต้องการตอนวันละเพียง 1 ต้น ต้นละ 100 กิ่งเหมือนเดิม จงหาว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันตั้งแต่เริ่มตอนกิ่งมะนาวจึงจะสามารถนำต้นมะนาวออกมาขายได้?

 

เฉลยข้อที่ 1:

รายได้จากการขายต้นพันธุ์มะนาวทั้งหมดคือ 100 ต้น x 100 กิ่ง x 100 บาท = 1,000,000 บาท

วันที่เริ่มตอนกิ่งมาจนวันที่ขายต้นพันธุ์มะนาวหมดคือ 1 วันตอน +30 วันราก +1 วันแช่ +10 ชำ +100 ขาย =142 วัน

ดังนั้นสามารถหารายได้จากการขยายพันธุ์มะนาวเฉลี่ยวันละ 1,000,000÷142=7,042.25 บาท/วันเฉลยข้อที่ 2:

10,000 ต้น ÷100 ต้น/วัน =100 วันที่ได้ขาย นำมารวมกันกับวันที่ยังไม่ได้ขายอีก 42 วัน (142 วัน)เฉลยข้อที่ 3:

(100x100x100=1,000,000 บาท)เฉลยข้อที่ 4:

(1+30+1+10=42 วัน)เฉลยข้อที่ 5:

นำคำตอบข้อที่ 4 มารวมกันกับ 100 ต้นในข้อที่ 5 (142 วัน)
 
 
 
 
แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน
100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ
YOU CAN DO IF YOU DO.
 

Comment

Comment:

Tweet

Tags